شانگهای Die-Casting Expo 2016

درج رشته ای، سوراخ موضوع درشت به عنوان یک عنصر اتصال دهنده.
یک سوراخ رشته سوراخ شده را تعمیر کنید.
2. یک سوراخ رشته ای با دوام در یک ماده نرم فراهم کنید.
3. حذف عملیات ماشینکاری.
منتظر ایمیل شما هستیم: info@cljsh.com

آینده شما بهترین محبوب است! با تشکر!