انقلاب تابستانی

انقلاب تابستانی یکی از مهمترین شرایط خورشیدی در سنتی چین است و همچنین یکی از اولین ویژگی های خورشیدی شناخته شده است. در حال حاضر به طور کلی در 21 یا 22 از هر تقویم سال است. از این روز به بعد، نقطه مستقیم خورشید شروع به حرکت به سمت جنوب کرد و ساعات روز روز در نیمکره شمالی روز به روز کاهش پیدا کرد. در همان زمان، ستارگان در آسمان شب به تدریج تبدیل به یک آسمان تابستانی شدند.

656db1573f9aab2ea17480e2e424c909_1f178a82b9014a9028036ea9a0773912b31beee1.jpg