وارد کردن Tailless

هیچ درخت نصب سیم در دست نصب وجود ندارد (همچنین به عنوان "insert insert"، "no tang inserter" شناخته می شود) که نوع جدیدی از thread inserter است. بزرگترین ویژگی آن این است که در طول فرایند نصب از سوزن های سنتی فولادی رها شده است. دسته نصب شده دارای یک اسلات درایو نصب در یک یا هر دو انتهای آستین پیچ است و با استفاده از یک آچار مخصوص نصب رشته سر نصب شده است که میزان موفقیت نصب را افزایش می دهد و در نتیجه رشته سیم پیچ را بهبود می بخشد و باعث کاهش کارایی می شود. نصب به علت رانش آستین پیچ رشته ای که توسط دسته ساخته شده است، نصب نشد. با افزایش میزان مصرف محصول، هزینه تولید نیز بسیار کاهش می یابد. در بعضی از مشخصات مشترک، آستین سیم سنتی سنتی با دسته نصب شده به تدریج جایگزین خواهد شد.


tailless insert