ضربه بزنید، ضربه بزنید، آسان برای شکستن چگونه کار می کند؟

(1) سوراخ پایین سوراخ را انتخاب کنید بیش از حد کوچک: با توجه به مواد بستر مناسب قطر قطر.

(2) حفاری بیت حفاری ناشی از حفاری در پایان مخروط: با یک بیت مته جدید مبادله کنید.

(3) سوراخ پانچ پایان پیچ خورده: خلاص شدن از شر پایین.

(4) نامناسب انتخاب شیپور خاموشی و مواد اولیه: استفاده از مناسب برای مواد اولیه.

(5) استفاده از مخروطی شکل: من با ضربه زدن مخلوط.

(6) مزیت جدی: در انتهای آزمون، سیم پیچ پیچ سوراخ پیچ خود را وارد کنید، اگر معنای دیافراگم تنظیم برای تعویض شیپور خام جدید.

(7) مطبوعات و مطبوعات و سوراخ در انتهای قلب: عملیات صحیح.

wire thread insert taps