سرد بزرگ

   سرد بزرگخورشیدی ترم گذشته در بیست و چهار چینی شرایط خورشیدی که همیشه اتفاق می افتد در ژانویه 20th هنگامی که طول آسمانی می رسد سیصد درجه است. سرد بزرگ می آید.

سرد بزرگ دوره آن زمانی است که سردترین در بسیاری از مناطق در چین، قوی باد، هگزادسيل پایین است در خیابان نمایش جهانی پوشش برف پر از یخ و برف. در زمان، راه آهن، اکسپرس، برق، نفت، خطوط، حمل و نقل دریایی و بخش های دیگر باید توجه بیشتری به انجام اقدامات برای جلوگیری از باد قوی و دیگر فاجعه بار آب و هوا پرداخت. کشاورزی، دام بیشتر دقت در فصل زمستان مراقبت لازم است.