Tangless Coilthread

Tangless coilthread که به موضوع درج بدون تنگ، یک نوع موضوع نقطه است.

در هر دو انتهای پیچ دم هیچ یک گردن بود که شبیه ماهی قلاب هنگام نصب سیم پیچ، با همسان نصب ابزار وجود دارد، شما می توانید درج نخ به سوراخ به طور مستقیم بدون تشخیص جهت چرخش, که نسبت پیچ برای درج موضوعی با تنگ، پس از شکستن خاموش تنگ نه لازم است زیرا بدون دم نخ درج dosen't تنگ، که به طور چشمگیری بهبود بهره وری و جلوگیری از تمام مشکلات است که باعث با شکستن خاموش تنگ.

  مزیت

Tangless coilthread نوع است موضوع تازه اختراع شده بر اساس یک عادی است که مورد نیاز برای انجام آخرین زمانی که installating در این راه هیچ دم پیچ است راحت تر کردن تنگ استر برنجی یا فلزی، که بهبود بهره وری.

tangless1.gif