روز کاری آغاز می شود

تعطیلات گذشت و یک روز جدید شروع شده است.

این یک روز پر از انرژی است.

شرکت ما شروع به کسب و کار کرد.