درج موضوع بهترین کار را برای پیشگیری از ویروس انجام خواهد داد

مشتاقانه منتظر تلاش های مشترک مردم جهان برای غلبه بر ویروس تاج جدید در اوایل زمان هستیم؛ ما بهترین کارها را خواهیم کرد.