درج موضوع، پیچ درج، موضوع، بوشینگ، کویل، همه چیز را درج متال Changling ارائه می دهد

Changling Metal متخصص در تولید درج موضوع مختلف است که همچنین درج رشته، threaded inserter، thread bushing، insert screw، coil، thread insert thread، whatever name is، این همان چیزی است که ما در آن قرار می دهیم.