ابزارهای تعمیر موضوع

محصول جدید thread Insert؛ نام دیگر است timesert؛ این برای ورودی پیچ استفاده می شود؛