روز ولنتاین مجازی

این اولین تعطیلات ثابت در دنیای مجازی شبکه است که در 20 مه و 21 مه هر ساله 521 تنظیم شده است و عدد صحیح غیر طبیعی بین 520 و 522 است.

این اولین تعطیلات ثابت در دنیای مجازی شبکه است، برنامه ریزی شده برای 20 مه و 21 مه هر سال، به دلیل صداهای هموفونیک "520" و "521" "من شما را دوست دارم". 520،521، یک زبان ساده آنلاین، احساسات مردم را برای عشق بیان می کند، اما این جشنواره فقط برای تولیدکنندگان چینی ایجاد می شود، هیچ اثر عملی بین المللی وجود ندارد.