امروز جشنواره Laba را جشن می گیریم

جشنواره Laba، همچنین به عنوان Laba شناخته می شود، به روز هشتم در ماه دسامبر ماه ماه در تقویم چینی Luna مربوط می شود که برای پرستش اجداد، خدایان و ارواح ایجاد شده است، دعا برای برداشت و مقبولیت، به این ترتیب، گفته می شود که روزی که Sakyamuni، آغازگر بودایی بود، با کمک بوته بودا روشن شده بود و بودیسم را دسامبر هشتم تأسیس کرد، بنابراین، این روز نیز جشنواره روشنفکر بودا نامیده می شود.

در چین، بسیاری از آداب و رسوم در جشنواره Laba وجود دارد، از جمله داشتن فرنی لبا، ترشی لیرا سیر و غیره، در برخی مناطق در چین، به عنوان مثال برای مثال هنان، افرادی که فرنی لابا را به عنوان وعده غذایی عمومی مصرف می کنند یک نوع سفارشی غذا برای یادبود قهرمان ملی ایجاد شده - Yue fei.

  Channling Metal دوست دارد همه جشنواره Laba را خوشحال با هم بخورند .

1.png