خوش آمدید به بازدید از غرفه های نمایشگاه کانتون Delisert

نمایشگاه کانتون در حال آمدن است.

این بار ما محصولات اصلی و داغ فروش را برای ما نشان می دهد.

غرفه ما 16.3E16 است.

Delisert است که به آینده خود را به بازدید از غرفه های نمایشگاه کانتون منتظر!