چرا وجود دارد پدیده Screwing

هنگامی که موضوع لغزشی رخ می دهد، سیم پیچ را می توان برای تعمیر استفاده می شود.

دلیل اصلی وقوع دندان های کشویی در پیچ:

1. مکانیسم یا قالب ذخیره یا ناقص نگهداری می شود، که در نتیجه دندان های رشته ای در موضوع داخلی ایجاد می شود.

2، استفاده نادرست منجر به سوراخ مکانیکی یا رشته ای در موضوع قالب می شود، زیرا در برخی از ماشین ها نیاز به جداسازی و نصب مکرر دارد.

به خصوص برای محصولات قالب، ممکن است یک قالب چند بار در روز جایگزین شود و نصب کننده بیش از حد بی دقتی است تا حفره سوراخ داخلی شکسته شود.

3. با توجه به عوامل محيطي، محيطي كه در آن محصول مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار مرطوب است و يا درجه حرارت زياد است و سبب صدمه به پيچ مي شود.