درج موضوع سیم

هلیکال موضوع جدیدی از اتصال دهنده است. این است که از مقاومت بالا، دقت، مقاومت در برابر خوردگی و سیم الماس ساخته شده است. Delisert به نظر می رسد مانند بهار، زمانی که در موضوع ماتریس مونتاژ می شود، سطح داخلی آن به عنوان موضوع استاندارد است. اگر Delisert با پیچ ساخته شده است، می تواند مقاومت اتصال و مقاومت به سایش، به ویژه در AL، MG، آهن و دیگر مواد کم قدرت را افزایش دهد.

دلیسرت همچنین می تواند وضعیت تنش رشته را بهبود بخشد و به اتصال بهار، حذف خطاهای زاویه زمین و زاویه، محافظت از موضوع جلوگیری از شکسته شدن و گسترش زمان کار.

Delisert از زنگ زدن، سفر با خوردگی کامل، حرارت بالا و مقاومت در برابر سایش در انواع محیط ها جلوگیری می کند. CL-coil همچنین میتواند موضوع داخلی را تعمیر کند.

Delisert Precision Type: 6H، 5H و 4H.


درج موضوع سیم --- Delisert تعمیر سیستم!