روز کارگر

تعطیلات ما است و ما را به کار آمده است.