روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن سال است. استقرار آن، آگاهی و نگرش مردم نسبت به مسائل زیست محیطی در جهان را نشان می دهد و تمایل انسان و پیگیری محیط زیبا را بیان می کند. این یکی از وسایل اصلی سازمان ملل برای ارتقای سطح آگاهی جهانی محیط زیست، افزایش توجه دولت به مسائل زیست محیطی و اقدام است. هر ساله 5 ژوئن برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یک کشور عضو را برای برگزاری مراسم روز جهانی محیط زیست برگزیده است، گزارش سالانه ای را در مورد وضعیت محیط زیست منتشر می کند و از Top 500 Global می گوید و با توجه به مسائل مهم زیست محیطی و محیط زیست جهان نقاط داغ سال. موضوع روز جهانی محیط زیست به شیوه ای هدفمند طراحی شده است.

870a29af4f0acf36a8b6ee95d3b40167_t01777859d67d96507d.jpg