بدون درج موضوع تنگ

چت کن
جزئیات محصول

بدون درج تنگهمچنین به عنوان شناخته شده بدون نصب رسیدگی موضوع درج،به سوراخ کور در دسترس است.

اتخاذبدون درج تنگبرای نصب سوراخ کور می تواند بسیاری از مشکلات جلوگیری از (بدون نصب دسته) به عنوان مثال، با رایگان در حال اجرا موضوع درج، علت پیوستن به پیچ، رسیدگی به آن بسیار سخت به استراتنگ پس از نصب و اتمام شکستن خاموش تنگ اندازه های کوچک به ویژه که اعمال بد را بر بهره وری نصب و ماسناز قرار دادن موضوع.

اما ابزار نصببدون درج تنگبه همان از رایگان درج موضوع در حال اجرا است.

یک سربدون درج تنگاستمانندمخروطی است که در دو یا سه، و در آن ابزار نصب شفت هسته موضوعی است که هماهنگ با انتهای مخروطی استبدون درج تنگبرای قرار دادن پیچ به سوراخ کور است که کاملا ساده است. پس از نصب، انتهای مخروطی می خواهد در بخش هدایت موضوع سوراخ، که می تواند راه بهتری برای بهبود نیروی تعبیه نخ درج، در همین حال، نصب و راه اندازی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار خواهد شدسنازطول موثر بوش.

در دسترس طیف وسیعی از اندازه از M5--M16 است. 


Changling کارخانه معروف درج موضوع با تولید کننده فروش مستقیم محصولات و صدور گواهینامه ایزو، سیم به عمده فروشی درج موضوع تنگ هیچ از ما است.
پرس و جو